Nøkkel til området

Sør-Rogaland Brukshund klubb har et av de beste treningssentrene for hund i Norge. Å ha nøkkel til området er et ekstra privilegium til de medlemmene som jobber for klubben og som bidrar til miljøet.

Alle dugnadstimer som legges ned i klubben, enten det er via dugnader, roller, verv eller andre oppgaver, er essensielle for klubbens drift. Det skal lønne seg å jobbe frivillig for klubben, og de som bidrar skal få muligheten til å komme å trene når de selv ønsker, selv utenfor oppsatte treningstider.


Hvordan kan jeg få nøkkel?

Du kan få tilgang til nøkkel på en av følgende måter:

 • Jobbe minst 30 dugnadstimer (i løpet av kalenderåret før)
 • Inneha en rolle
 • Være medlem av et utvalg
 • Inne ha et styreverv

Jobbe minst 30 dugnadstimer

For å søke om nøkkel for dugnadstimer må du ha innarbeidet minst 30 dugnadstimer (2 av disse må være i forbindelse med vår- eller høstdugnad).

 1. Før opp dugnadstimene (oversikt dugnadstimer) dine i skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon).
 2. Send skjemaet (og kvittering for betalt treningsavgift) til utvalget du føler tilhørighet til:

Rallylydighetsutvalget –  rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget  – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget – sbk.lydighet@gmail.com

Frist for å søke om nøkkel for dugnadstimer er 15. januar hvert år.

Man kan velge å betale 6000,- per år istedenfor å jobbe dugnad. Eventuelt ta 15 timer dugnad og 3000,- pr. år. Man kan søke om å få kjøpe nøkkel innen 15. januar hvert år. Søknad må rettes til styret på epost: sbk.styret@gmail.com.

Inneha en rolle

Påtar man seg en rolle (se oversikt over roller her) som gir rett til nøkkel, vil du få utdelt nøkkel så snart som mulig.

Når du fratrer rollen vil du umiddelbart miste rett til nøkkelen. Dersom du ønsker å søke om nøkkel via dugnadstimer vil opptil 30 av timene trekkes fra og regnes som timer tilhørende rollen du satt med.

Det oppfordres til å holde på rollen minst 1 år om gangen.

Det presiseres at man i tillegg til ansvarsområder som nevnt i listen over roller ikke er fritatt fra å hjelpe til på stevner som man selv deltar på.

Være medlem av et utvalg

Blir du med i et utvalg (agility, lydighet eller rallylydighet) vil du få utdelt nøkkel så snart som mulig.

Når du fratrer utvalget vil du umiddelbart miste rett til nøkkelen. Dersom du ønsker å søke om nøkkel via dugnadstimer vil opptil 30 av timene trekkes fra og regnes som timer tilhørende utvalgsrollen du satt med.

Inneha et styreverv

Blir du valgt inn i et verv vil du få utdelt nøkkel så snart som mulig.
Styret velges årlig på årsmøtet, som vanligvis settes opp i februar.

Når du fratrer vervet vil du umiddelbart miste rett til nøkkelen. Dersom du ønsker å søke om nøkkel via dugnadstimer vil opptil 30 av timene trekkes fra og regnes som timer tilhørende vervet du hadde.

Kriterier for å få innvilget nøkkel

 1. Du må være betalende medlem av klubben og ha betalt treningsavgift.
 2. Du må følge klubbens bruksreglement.
 3. Du må ha minst 30 dugnadstimer (2 timer må være i forbindelse med fellesdugnad) i løpet av kalenderåret året før.
 4. Du må betale 500kr i depositum.
 5. For å beholde nøkkel må du ha minst 35 dugnadstimer i løpet av kalenderåret året før.
AktivitetAntall timer
Klargjøring til ag/lp/rallystevne (dugnad, kakebaking etc.)2 timer
Arrangering av kurs (ikke instruktør, men innhente ekstern instruktør, ta imot påmeldinger etc)5 timer
Dommeransvarlig pr stevne/konkurranse. Gjelder for henting og bringing av dommer, mer dugnadstimer opparbeides ved å for eksempel også huse dommere eller ordne med kost og losji på annen måte2 timer
(per stevnedag)
Hjelpe til på stevnedager. Stevner man deltar på selv må man hjelpe til på, spesielle unntak kan gis av utvalgene.Antall timer man arbeider
Stevneleder/Dataansvarlig på konkurranser5 timer
(per stevnedag)
Vaktordning/Treningsansvarlig ila året (gjelder for de aktivitetene som har dette). Vaktordningen er ikke valgfri med mindre særegne grunner taler for det.1 time pr. vakt
Oppsatte dugnaderAntall timer man er tilstede og arbeider
Interne instruktører som holder kursAntall timer kurset varer +3 timer i tillegg
Hjelpeinstruktør får timer i tillegg til lønnAntall timer kurset varer
Arrangere medlemskvelder/sosialt. Sende inn forslag til styret og arrangere medlemskveld/sosialt.10 timer pr. event
Medlem i valgkomitè (innstilling av medlemmer til verv i forbindelse med årsmøtet).5 timer per periode

Hvordan søke?

 1. Bruk skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon) for å logge dugnadstimene dine.
 2. Send søknad og dugnadskjema på epost, eller legg søknad i postkasse ved klubbens lokaler på Åsen. Sistnevnte vil kreve enda lengre behandlingstid enn via epost.
 3. Frist for å søke om nøkkel og levere dugnadstimer er 15.januar.

Søknad sendes til det respektive utvalget du har tilhørighet til:

Rallylydighetsutvalget –  rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget  – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget – sbk.lydighet@gmail.com

Generelle regler for nøkkelinnhaver

 • Du må være medlem av klubben og betale treningsavgift.
 • Du må følge klubbens regler for bruk av området.
 • Du må betale 500kr i depositum for nøkkelen.

Utlån
Det er IKKE tillat å låne ut nøkkelen til andre, men en nøkkel kan derimot benyttes innad i en husholdning.

Ansvar for å låse
Nøkkelinnhaver er ansvarlig for å påse at medlemmer uten nøkkel forlater området samtidig med nøkkelinnhaver, at alle dører inkl. toalettbygget er låst og lys er slukket. Viktig at alle 3 porter sjekkes at er låst!

Trening med andre
Ikke-medlemmer som ikke har betalt treningsavgift kan trene (må gi beskjed til utvalgene) for 50 kr pr trening. Det oppfordres for ikke-medlemmer å møte opp på fellestreningene. Se regler for bruk av området og hallen.

Fornyelse av nøkkel
Frist for å søke om nøkkel (innlevering av dugnadstimer) er 15. januar.
Skjema som skal brukes (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon).
Kvittering for betalt treningsavgift skal også medfølge søknad.

Oversikten sendes til ditt respektive utvalg:
Rallylydighetsutvalget – rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget – sbk.lydighet@gmail.com

Inndragelse av nøkkel
For å kvalifisere til å få utdelt nøkkel, må man oppfylle klubbens nøkkelkriterier. Vurderer utvalget at kriteriene ikke blir oppfylt, blir konsekvensen at nøkkelen inndras.

Nøkkel inndras fortløpende etter 15. januar hvis ikke kriteriene for å inneha nøkkel er oppfylt innen da.

Unnlatelse til å levere tilbake nøkkel på forespørsel kan gi utestengelse fra klubben. 

Utdeling
Nøkler deles ut èn gang i året fortløpende etter 15. januar til de som oppfyller kriteriene og har blitt godkjent av utvalgene (noe ventetid må påberegnes). Det er opp til utvalget å vurdere hvem som kvalifiserer seg til å få utdelt nøkkel og leder av utvalget har det overordnede ansvar. Avslag skal begrunnes.

Oversikt over godkjente søknader og andre nøkkelinnhavere skal sendes fra utvalgene til styret snarest etter 15.januar.

All utlevering og inndragelse/returnering av nøkler skal skje gjennom klubbens nøkkelansvarlige. Medlemmer skal ikke personlig overlevere eller overta nøkler fra andre medlemmer. Nøkkelansvarlig kan nås på epost: sbk.styret@gmail.com.

Ved tildeling av nøkkel må medlemmer betale 500kr i depositum. Dette skjer via VIPPS og merkes med «Nøkkel» og navn på medlem. Depositum tilbakebetales ved returnering av nøkkel. Depositum vil ikke bli tilbakebetalt dersom nøkkel er mistet eller av andre grunner ikke kan returneres.

Nøkkeltyper og faste nøkkelinnehavere
Det finnes to typer nøkler:
K1 : Passer til alle låser
K2 : Passer til de to små portene, samt toaletter.

K1 tildeles medlemmer av styret og utvalgene, samt medlemmer med spesielle roller hvor dette er godkjent av styret.

K2 tildeles
De som får godkjent nøkkelsøknadene hos de respektive utvalgene.

Tapt nøkkel
Mister du nøkkelen, må du betale kr. 500 i erstatning.

Det presiseres at man i tillegg til ansvarsområder som nevnt i listen over roller ikke er fritatt fra å hjelpe til på stevner som man selv deltar på.

Det oppfordres samtidig til å delta på minst 1 felles dugnad per år for alle medlemmer av klubben.