Klubbens vedtekter

Vedtekter (Lover) for Sør-Rogaland Brukshund klubb stiftet 22/9-1968
Vedtatt av årsmøtet den 20.02.2018
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Sør-Rogaland Brukshund klubb, og forkortes til SBK. Klubben er
selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i
Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK’s lover og
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK’s Hovedstyre). Klubben
plikter også å vedta vedtekter som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og
ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Sør-Rogaland.

Klubben har verneting i Stavanger.

§1-2 Formå​l
SBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Sør-Rogaland, samt å
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, SBK skal også arbeide for
etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite
– Aktivitetsgrupper

§1-4 Tilknytning og organisering
SBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens vedtekter.

SBK skal ha vedtekter som samsvarer med de obligatoriske krav i NKK’s til enhver tid
gjeldende lov mal for medlemsklubber. Hvor disse vedtekter ikke er utfyllende nok, gjelder
NKK’s lov mal.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKK’s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Sør-Rogaland Brukshund klubb og NKK’s virksomhet
samt å følge SBK vedtekter og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å
sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er
fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, eller via brev eller
epost til klubben.
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKK’s Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinærreaksjoner
NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§2-5 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, NKK avgiften refunderes av SBK.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak
eller på et enkeltfelt. Hederstegn kan tildeles.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28. februar.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall.
(50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).
Kvalifisert flertall brukes ved vedtaks endringer (krever 2/3 flertall).
Oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemming av kandidater til styre, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat har oppnådd alminnelig flertall.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har
vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Møte- og stemmerett på årsmøtet har bare personlig frammøtte medlemmer eller ved å
benytte forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen
skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal
være hemmelig.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan fremsettes endringsforslag til
saker på dagsorden, dog ikke på valg.
Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidat, kan skriftligavstemning ikke kreves.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
– Budsjett for neste år.
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og gi observatører rett.
b) Godkjenne innkallingen og saksliste.
c) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
d) Behandle årsberetning.
e) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
f) Opprettelse og nedleggelse av aktiviteter.
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
h) Vedta instruks for aktiviteter som oppnevnes av årsmøtet.
i) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
j) Styret består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og 2 varamedlemmer som alle
velges av årsmøtet.
k) Årsmøte velger også Revisor og valgkomite.
l) Velge:
– Leder for 2 år, velges på oddetall.
– Nestleder for 2 år, velges på partall.
– 2 styremedlemmer for 2 år, velges på oddetall.
– 2 styremedlemmer for 2 år, velges på partall.
– 2 varamedlemmer for 1 år.
– Revisor eller revisjonsfirma for 2 år og 1 vararevisor for 1 år.
– Valgkomite med Leder velges på oddetall og 2 medlemmer for 2 år velges på partall
og 1 vararepresentanter som velges for 1 år.

Styret bør ​være jevnt fordelt fra de forskjellige aktivitetsgrupper i klubben.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak
når det ikke foreligger tilstrekkelig antall kandidater, eller kandidater/tillitsvalgte trekker seg, dog begrenset til to kandidater).

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister, disse skal ha akseptert kandidaturet før innsending. Valgkomiteens
innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan
fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler etter retningslinjer fastsatt av årsmøte.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å
– Lede klubben mellom årsmøtene.
– Avholde årsmøte.
– Drive klubben i samsvar med klubbens formål.
– Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
– Oppnevne og avvikle aktivitets komiteer, oppnevne representanter for klubben, og
utarbeide retningslinjer for aktivitetskomiteer.
– Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale
NKK-regionen.
– Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.
– Oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.
– Oppnevne aktivitetsansvarlige

§4-4 Aktivitetsansvarlig
Styret utnevner lederne for de til enhver tid aktuelle aktivitetsområde.
Den enkelte aktivitetsleder velger selv sine samarbeidspartnere, dvs. medlemmene til de
ulike aktivitetsutvalg. Navnene på disse fremlegges på det første styremøte etter årsmøtet.
Aktivitetsutvalgene skriver referat fra sine møter. Styret tilsendes kopier av disse.

Det enkelte utvalg utarbeider et års referat for det tilbakelagte året og en plan for det
kommende år. Disse innarbeides i styrets årsberetning til årsmøtet.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder valgkomiteen
har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på
kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Revisor/ revisjonsfirma, valgt på årsmøtet, reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor/ revisjonsfirma og vararevisor bør være personer med kunnskap og
erfaring i regnskapsførsel

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Vedtektsendringer (Lovendringer)
Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i
kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av vedtektene (lovene)
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse vedtektene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. NKK’s lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK Region Rogaland.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall

• Flest stemmer

Alminnelig flertall

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

§6-5 Maksimal funksjonstid
Maksimal funksjonstid i en rolle i styret eller valgkomité er 3 perioder.

§6-6 Interne retningslinjer for SBK
Klubben har en del interne regler, som oppdateres jevnlig og som godkjennes av styret, ikke ved årsmøtevedtak. Disse er:
– Bruk av klubbhuset
– Bruk av treningshall
– Bruk av treningsområdet
– Bruk av klubbhus
– Utleie av hall, klubbhus og området.
– Regler for aktivitetsgrupper
– Retningslinjer for instruktører
– Kompensasjon til personer med faste og enkeltstående oppgaver og ansvarsområder
slik som rengjører, kursinstruktører og medhjelpere m.m.
– Nøkkelkriterier
– Retningslinjer for sponsing av medlemmer
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKK’s saksbehandlingsregler
Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.

SBK vedtekter PDF

Interne retningslinjer for SBK