Klubbens vedtekter

Vedtekter (Lover) for Sør-Rogaland Brukshund klubb stiftet 22/9-1968
Vedtatt av årsmøtet den 26.02.2019
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 24.06.2019

Kap. 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Sør-Rogaland Brukshund klubb, og forkortes til SBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK’s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK’s Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta vedtekter som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Sør-Rogaland.

Klubben har verneting i Stavanger.

 • 1-2 Formål

SBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, SBK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder. 

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer: 

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Aktivitetsgrupper
 • 1-4 Tilknytning og organisering

SBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens vedtekter. 

SBK skal ha vedtekter som samsvarer med de obligatoriske krav i NKK’s til enhver tid gjeldende lov mal for medlemsklubber. Hvor disse vedtekter ikke er utfyllende nok, gjelder NKK’s lov mal.

Kap. 2 Krav til medlemskap

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKK’s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Sør-Rogaland Brukshund klubb og NKK’s virksomhet samt å følge SBK vedtekter og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 • 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (via brev eller epost) til klubben
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7
 • 2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKK’s Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 • 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 • 2-5 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, NKK avgiften refunderes av SBK. 

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak 

eller på et enkeltfelt. Hederstegn kan tildeles. 

Kap. 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28. februar. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall. (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved vedtaks endringer (krever 2/3 flertall). 

Oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall  (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/det forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Møte- og stemmerett på årsmøtet har bare personlig frammøtte medlemmer eller ved å benytte forhåndsstemmer. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Med innkallelsen skal følge:

– Saksliste

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

– Budsjett for neste år.

 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å: 

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning. 
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning.
 5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
 6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
 8. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 4 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år.
 • Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år samt 1 vararepresentanter for 1 år.

Styret bør være jevnt fordelt fra de forskjellige aktivitetsgrupper i klubben.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister, disse skal ha akseptert kandidaturet før innsending. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene  forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

 • 4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler etter retningslinjer fastsatt av årsmøte.

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 • 4-3 Styrets oppgaver er å
 • Lede klubben mellom årsmøtene.
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål.
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen.
 • Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.
 • Oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte. 
 • Oppnevne aktivitetsansvarlige, etter forslag fra aktivitetsgruppene.
 • 4-4 Aktivitetsansvarlig

Den enkelte aktivitetsleder velger selv sine samarbeidspartnere, dvs. medlemmene til de ulike aktivitetsutvalg. Navnene på disse fremlegges på det første styremøte etter årsmøtet. 

Aktivitetsutvalgene skriver referat fra sine møter. Styret tilsendes kopier av disse. 

Det enkelte utvalg utarbeider et års referat for det tilbakelagte året og en plan for det  kommende år. Disse innarbeides i styrets årsberetning til årsmøtet. 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder valgkomiteen har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Vedtektsendringer (Lovendringer)

Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av vedtektene (lovene)  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse vedtektene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. NKK’s lover §6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK Region Rogaland.

 • 6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

  • Flest stemmer

Alminnelig flertall

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall 

  • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

  • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
  • Blanke stemmer teller
  • Bruk er vedtektsfestet
 • 6-5 Maksimal funksjonstid

Maksimal funksjonstid i en rolle i styret eller valgkomité er 3 perioder sammenhengende.

 • 6-6 Interne retningslinjer for SBK

Klubben har en del interne regler, som oppdateres jevnlig og som godkjennes av styret, ikke ved årsmøtevedtak. Disse er:

 • Bruk av klubbhuset
 • Bruk av treningshall
 • Bruk av treningsområdet
 • Bruk av klubbhus
 • Utleie av hall, klubbhus og området. 
 • Regler for aktivitetsgrupper
 • Retningslinjer for instruktører
 • Kompensasjon til personer med faste og enkeltstående oppgaver og ansvarsområder slik som rengjører, kursinstruktører og medhjelpere m.m.
 • Nøkkelkriterier
 • Retningslinjer for sponsing av medlemmer

6-7 Utvidede rettigheter til æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan fritt gjennomføre trening på klubbens område når dette er tilrettelagt for aktuelle aktivitet uten å måtte betale treningsavgift.

Æresmedlemmer mottar nøkkel til området som en gest for deres tidligere innsats, uten å måtte fylle klubbens kriterier for å få tildelt denne.

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKK’s saksbehandlingsregler.