Klubbens vedtekter

Vedtekter for Sør-Rogaland Brukshund Klubb

Sist endret av årsmøtet februar 2016.

KAPITTEL l

NAVN OG FORMÅL

§ l

Navn

Klubbens navn er Sør-Rogaland Brukshund Klubb. Her forkortet til SBK.

Den ble stiftet 22. september 1968. SBK har sitt sete i Stavanger eller Sandnes området.

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. SBK er medlemsklubb i Norsk Kennelklubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.

§ 2

Formål

Klubbens virksomhet skal være

a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

b) fremme mulighetene for aktivitet med hund

c) å bidra til å ivareta utviklinga av fysisk og psykisk: sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb

d) Møter og annet opplysningsarbeid innad og utad samt andre tiltak, som ganger klubbens formål

e) Å arrangere kurs, prøver og konkurranser i ulike hundeaktiviteter.

f) Å formidle kontakt mellom medlemmene og de respektive raseklubbers avls råd for veiledning i avls og oppdretter spørsmål.

g) Å være med på å fremme det kynologiske arbeidet ved å følge de retningslinjer som gis av

samarbeidende klubbers organer

h) Gjennom valgte representanter og aktivt veilede medlemmene i spørsmål angående den

virksomhet som klubber driver innen bruks, lydighet, agility og annet.

KAPITTEL 2

MEDLEMSKAP

§ 3

Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Samme regel gjelder for familiemedlemmer i tilknytning til et hovedmedlem. Familiemedlem har samme rettigheter som hovedmedlem innen klubben. Styret kan nekte å oppta som medlem person som anses å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Person som nektes opptak i klubben kan anke avslaget til NKKs Appellutvalg. Side 2 av 5

§ 4

Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlem har ingen rettigheter før,

kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent. Alle enkeltmedlemmer skal i tillegg betale grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap.

§ 5

Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge NKK og SBKs lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte, at NKK og klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingentene skal være innbetalt i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 6

Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av styre iht. NKKs lover Kap. 7

e) Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinær komité

f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinær komité. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber.

§ 7

Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Stryking av medlemskap krever flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs

appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutning er blitt

meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas

som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets

avgjørelse er endelig og bindende.

NKKs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet

§ 8

Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak

eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. Side 3 av 5

KAPITTEL 3

ORGANISASJON

§ 9

Klubbens organer

a) Årsmøte

b) Ekstraordinær årsmøte

c) Styre

d) Valgkomite

(e) Lokale grupper

§ 10 Årsmøte

§ 10-1 Myndighet og innkalling

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år

innen utgangen av februar måned og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes, og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Forslag til saker fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Innkalling skal sendes pr. e-post, samt kunngjøres på klubbens hjemmeside.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet

Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

Med innkallelsen skal følge:

 Dagsorden

 Undertegnet årsberetning

 Undertegnet regnskap med revisors beretning

 Forslag til kandidater til valgene.

 Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 Kandidaten(e) skal være forespurt.

 Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet.

§ 10- 2

Møte- og stemmerett.

Møte- og stemmerett på årsmøtet har bare personlig frammøtte medlemmer, som har betalt

kontingenten for det inneværende år, eller ved å benytte forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhånd stemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan fremsettes endringsforslag til saker på dagsorden, dog ikke på valg.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidat, kan skriftlig avstemning ikke kreves. Side 4 av 5

§ 10- 4 Årsmøtet behandler

a) Godkjenne/nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og observatørrett.

b) Godkjenning av innkalling

c) Valg av møteleder, referent, to til å signere referatet og et tellekorps.

d) Behandle årsberetning

e) Godkjenne regnskap med revisjonsberetning og budsjett

f) Behandle forslag nevnt i innkallelsen

g) Valg av styre i henhold til § 14

h) Valg av valgkomité i henhold til § 15

i) Valg av revisor og vararevisor for 2 år.

j) Behandling av kontingent

k) Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 11

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal

behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte og stemmerett gjelder

samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 12

Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevern» (dyrevernloven) kan ikke

velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 13

Styret

Styret består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og 2 vara medlemmer som alle velges av årsmøtet.

Valget foregår slik:

Leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. De resterende fire styremedlemmene velges for 2 år av gangen og vararepresentantene for l år av gangen. 2 styremedlemmer og nestleder velges i partalls år og 2 styremedlemmer og leder velges i oddetalls år. Det bør være jevn fordeling fra hver aktivitets gruppe i styret til enhver tid.

Styret konstituerer seg selv.

Styret har ansvaret for:

a) Å lede klubben mellom årsmøtene

b) Å avholde årsmøte

c) Å drive klubben i samsvar med formålsparagrafen

d) Å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

e) Å oppnevne komiteer og utvalg.

f) Å søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK region.

g) Å utarbeide retningslinjer for komiteer og utvalg.(og redaktører)

h) Velge delegater til NKK’s region Rogalands årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 (tre) andre Styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 (to) av styremedlemmene krever det. Vararepresentantene innkalles til styremøtene, men har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme. Det føres styremøteprotokoll. Side 5 av 5

§ 14

Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Medlemmer velges for 2 år der 2 velges ved partalls år og 1 ved oddetalls år, vara medlem velges for 1 år.

Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

§ 15 Aktivitetsansvarlige

Styret utnevner lederne for de til enhver aktuelle aktivitetsområde.

Den enkelte aktivitetsleder velger selv sine

samarbeidspartnerne, dvs. medlemmene til de ulike aktivitetsutvalg. Navnene på disse

framlegges på det første styremøte etter årsmøtet.

Aktivitetsutvalgene skriver referat fra sine møter. Styret tilsendes kopier av disse.

Det enkelte utvalg utarbeider et års referat for det tilbakelagte året og en plan for det

kommende år. Disse innarbeides i styrets årsberetning til årsmøtet.

KAPITTEL 4

REVISOR

§ 16

Regnskap og revisor

Klubbens regnskap avlegges for kalenderåret og revideres av årsmøtets valgte revisor.

Revisor bør være registerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Årsmøtet velger revisor og vararevisor

KAPITTELS

DIVERSE BESTEMMELSER

§ 17

Vedtektsendringer

Klubbens vedtekter kan kun forandres av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 18

Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:

Æresmedlem, 2/3 flertall.

Vedtekter, 2/3 flertall.

Oppløsning, 3/4 flertall

Der intet annet er nevnt kreves det kvalifisert flertall.

§ 19

Oppløsning

Beslutning om oppløsning av klubben må, for å være gyldig, fattes av to etterfølgende årsmøter, hvorav minst ett ordinært. Beslutningen må fattes med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet beslutter med simpelt flertall hvordan klubbens eventuelle midler skal anvendes.

§ 20

Annen anvendelse

Hvor disse vedtekter ikke er utfyllende nok, gjelder NKKs lov mal.