Hvordan få nøkkel til området

Sør-Rogaland Brukshund klubb har et av de beste treningssentrene for hundeeiere i Norge. Medlemmene og kursdeltakere er heldige som får benytte seg av området. Å ha nøkkel til området er et ekstra privilegium til de medlemmene som jobber for klubben og som bidrar til miljøet. Alt er bygget opp på dugnad og frivillig arbeid, og dette skal vi fortsette med. Det skal lønne seg å jobbe frivillig for klubben, og de som bidrar skal få muligheten til å komme å trene når de selv ønsker, selv utenfor oppsatte treningstider.

Kriterier for å få innvilget søknad om nøkkelroller og ansvarsområder

Godkjent av styret 17.03.2018

  1. Du må være betalende medlem av klubben.
  2. Du må følge klubbens bruksreglement.
  3. Du betaler treningsavgift.
  4. For å få nøkkel første gang må du ha minst 30 dugnadstimer i løpet av de siste 12 mnd fra søknadsdato.
  5. For å beholde nøkkel må du jobbe minst 30 dugnadstimer ila kalenderåret året før.

Frist for å levere dugnadstimer for tidligere år er 15.februar.
Bruk skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon) for å logge dugnadstimene dine.

AktivitetAntall timer
Klargjøring til ag/lp/rallystevne (dugnad, kakebaking etc.)2 timer
Arrangering av kurs (ikke instruktør, men innhente ekstern instruktør, ta imot påmeldinger etc)5 timer
Dommeransvarlig pr stevne/konkurranse. Gjelder for henting og bringing av dommer, mer dugnadstimer opparbeides ved å for eksempel også huse dommere eller ordne med kost og losji på annen måte2 timer (per stevnedag)
Hjelpe til på stevnedager. Stevner man deltar på selv må man hjelpe til på, spesielle unntak kan gis av utvalgene.antall timer man arbeider
Stevneleder/Dataansvarlig på konkurranser5 timer (per stevnedag)
Vaktordning/Treningsansvarlig ila året (gjelder for de aktivitetene som har dette). Vaktordningen er ikke valgfri med mindre særegne grunner taler for det.2 time pr. vakt
Oppsatte dugnaderAntall timer man er tilstede og arbeider
Interne instruktører som holder kurs15 timer pr. kurs
Hjelpeinstruktør får timer i tillegg til lønn10 timer pr. kurs
Arrangere medlemskvelder/sosialt. Sende inn forslag til styret og arrangere medlemskveld/sosialt.10 timer pr. event

Annet arbeid gitt av utvalgene/styret som for eksempel webansvarlig, dugnadsansvarlig, premieansvarlig og lignende tas etter ytelse utover timeantallet over (se oversikt over roller her).

Medlemmer som yter ekstra utover dette kan forvente å få tildelt nøkkel for tilsvarende arbeidsmengde uten å måtte oppfylle alle kravene over. Krav 1-4 er dog absolutte og skal oppfylles.

Man kan velge å betale 6000,- per år istedenfor å jobbe dugnad. Eventuelt ta 15
timer dugnad og 3000,- pr. år. Pengene øremerkes til dugnadsarbeid (maling, prepping av kunstgress etc).

Det presiseres at man i tillegg til ansvarsområder som nevnt i listen over roller ikke er fritatt fra å hjelpe til på stevner som man selv deltar på.

Hvordan søke?

  1. Skriv en søknad som er adressert til et av utvalgene som nevnt under. I denne søknaden legger du ved dugnadstimene du har opptjent.
  2. Bruk skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon) for å logge dugnadstimene dine.
  3. Send søknad og dugnadskjema på epost, eller legg søknad i postkasse ved klubbens lokaler på Åsen. Sistnevnte vil kreve enda lengre behandlingstid enn via epost.

Søknad sendes til det respektive utvalget du føler tilhørighet til:

Rallylydighetsutvalget –  rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget  – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget, v/leder Anne Christine Bergjord – sbk.lydighet@gmail.com

Generelle regler for nøkkelinnhaver

Utlån
Det er IKKE tillat å låne ut nøkkelen til andre, men en nøkkel kan derimot benyttes innad i en husholdning.

Ansvar for å låse
Nøkkelinnhaver er ansvarlig for å påse at medlemmer uten nøkkel forlater området samtidig med nøkkelinnhaver, at alle dører inkl. toalettbygget er låst og lys er slukket. Viktig at alle 3 porter sjekkes at er låst!

Trening med andre
Ikke-medlemmer som ikke har betalt treningsavgift kan trene (må gi beskjed til utvalgene) for 50 kr pr trening. Det oppfordres for ikke-medlemmer å møte opp på fellestreningene. Se regler for bruk av området og hallen.

Fornyelse av nøkkelprivilegium
Frist for å levere dugnadstimer for tidligere år er 15.februar.
Skjema som skal brukes (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon).

Oversikten sendes til ditt respektive utvalg:
Rallylydighetsutvalget, v/leder Kristine Nylund – rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget, v/leder Kine Eimhjellen – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget, v/leder Anne Christine Bergjord – sbk.lydighet@gmail.com

Inndragelse av nøkkel
For å kvalifisere til å få utdelt nøkkel, må man oppfylle klubbens nøkkelkriterier. Vurderer utvalget at kriteriene ikke blir oppfylt, blir konsekvensen at nøkkelen inndras.

Nøkkel inndras 15.februar hvis ikke kriteriene for å inneha nøkkel er oppfylt innen da.

Unnlatelse til å levere tilbake nøkkel på forespørsel kan gi utestengelse fra klubben. Ved tapt nøkkel – se tapt nøkkel.

Utdeling
Nøkler deles ut primært to ganger i året, i januar og i juni. Det er opp til utvalget å vurdere hvem som kvalifiserer seg til å få utdelt nøkkel og leder av utvalget har det overordnede ansvar. Avslag skal begrunnes. Skriftlig kommunikasjon er å foretrekke.

Lister over innehavere skal sendes styret umiddelbart og senest ved utgangen av gjeldende måned.

Nøkkeltyper og faste nøkkelinnehavere
Det finnes to typer nøkler:
K1 : Passer til alle låser
K2 : Passer til de to små portene, samt toaletter.

K1 tildeles
– Styret i SBK: 1 nøkkel hver
– Kursansvarlig: 3 nøkler til bruk for instruktører
– Leder av utvalgene: 2 nøkler til bruk ved behov innen utvalget
– Fast rengjøringsperson

K2 tildeles
De som får godkjent nøkkelsøknadene hos de respektive utvalgene.

Tapt nøkkel
Mister du nøkkelen, må du betale kr. 500 i erstatning.