Hvordan få nøkkel til området

Sør-Rogaland Brukshund klubb har et av de beste treningssentrene for hundeeiere i Norge. Medlemmene og kursdeltakere er heldige som får benytte seg av området. Å ha nøkkel til området er et ekstra privilegium til de medlemmene som jobber for klubben og som bidrar til miljøet. Alt er bygget opp på dugnad og frivillig arbeid, og dette skal vi fortsette med. Det skal lønne seg å jobbe frivillig for klubben, og de som bidrar skal få muligheten til å komme å trene når de selv ønsker, selv utenfor oppsatte treningstider.

Kriterier for å få innvilget søknad om nøkkelroller og ansvarsområder

Godkjent av styret 17.03.2018

 1. Du må være betalende medlem av klubben.
 2. Du må følge klubbens bruksreglement.
 3. Du betaler treningsavgift.
 4. For å få nøkkel første gang må du ha minst 30 dugnadstimer i løpet av de siste 12 mnd fra søknadsdato.
 5. For å beholde nøkkel må du jobbe minst 30 dugnadstimer ila kalenderåret året før.

Frist for å levere dugnadstimer for tidligere år er 15.februar.
Bruk skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon) for å logge dugnadstimene dine.

 

Aktivitet Antall timer
Klargjøring til ag/lp/rallystevne (dugnad, kakebaking etc.) 2 timer
Arrangering av kurs (ikke instruktør, men innhente ekstern instruktør, ta imot påmeldinger etc) 5 timer
Dommeransvarlig pr stevne/konkurranse. Gjelder for henting og bringing av dommer, mer dugnadstimer opparbeides ved å for eksempel også huse dommere eller ordne med kost og losji på annen måte 2 timer (per stevnedag)
Hjelpe til på stevnedager. Stevner man deltar på selv må man hjelpe til på, spesielle unntak kan gis av utvalgene. antall timer man arbeider
Stevneleder/Dataansvarlig på konkurranser 5 timer (per stevnedag)
Vaktordning/Treningsansvarlig ila året (gjelder for de aktivitetene som har dette). Vaktordningen er ikke valgfri med mindre særegne grunner taler for det. 2 time pr. vakt
Oppsatte dugnader Antall timer man er tilstede og arbeider
Interne instruktører som holder kurs 15 timer pr. kurs
Hjelpeinstruktør får timer i tillegg til lønn 10 timer pr. kurs
Arrangere medlemskvelder/sosialt. Sende inn forslag til styret og arrangere medlemskveld/sosialt. 10 timer pr. event

Annet arbeid gitt av utvalgene/styret som for eksempel webansvarlig, dugnadsansvarlig, premieansvarlig og lignende tas etter ytelse utover timeantallet over. Medlemmer som yter ekstra utover dette kan forvente å få tildelt nøkkel for tilsvarende arbeidsmengde uten å måtte oppfylle alle kravene over. Krav 1-4 er dog absolutte og skal oppfylles.

Man kan velge å betale 6000,- per år istedenfor å jobbe dugnad. Eventuelt ta 15
timer dugnad og 3000,- pr. år. Pengene øremerkes til dugnadsarbeid (maling, prepping av kunstgress etc).

Det presiseres at man i tillegg til ansvarsområder som nevnt under ikke er fritatt fra å hjelpe til på stevner som man selv deltar på.

ROLLER:

 • Webansvarlig – Isabelle Simonsen

Ansvarlig for å oppdatere nettsidene:
– Sørge for at installasjonen (WordPress) og utvidelser holdes oppdatert (5 timer)
– Legge ut referater og nyheter (4 timer)
– Legge ut konkurranser og resultater (5 timer)
– Legge ut kurs og følge opp betalingsløsning (15 timer)
– Oppdatere kontaktinformasjon (1 time)
– Diverse vedlikehold av nettsiden (6 timer)

Får nøkkel.

 • Webansvarlig assistent – NAVN

Bistår webansvarlig med å oppdatere nettsidene og administrere.

Timebruk blir godkjent av webansvarlig.

 • Dugnadsansvarlig – NAVN

Ansvarlig for å planlegge, kalle inn til dugnader og ha oversikt over hva som er gjort, hva som må gjøres og utstyr som kreves for å gjøre dette. Dette er det nå utvalgene som rullerer på. Ikke helt ideelt da det ikke blir kontinuitet. Eget skjema på google drive hvor dugnadsansvarlig + utvalgene kan fylle ut det som må gjøres. Kan gjerne være flere personer som deler på dette.

Får nøkkel.

 • Premieansvarlig (pr. aktivitet)
  Agilty = Nina Johannessen, Pia Prytz, Rally = Anita Løland, Lydighet = NAVN

Ansvarlig for skaffe og handle inn premier og sløyfer til stevner/utstilling. Ansvar for arrangering av premieutdeling. Kan være to personer pr. aktivitet avhengig av omfang. Samarbeid med sponsoransvarlig og andre premiansvarlige.

Får nøkkel.

 • Sponsoransvarlig – NAVN

Ansvaret for å ha kontroll på klubbens sponsoravtaler, forvalte disse. Hente inn nye sponsorer og ha god dialog med premiansvarlige.

Får nøkkel.

 • Kioskansvarlig (pr. aktivitet)
  Agility = Ida Iren Kleppa, Rally = Bertha Larsen, Lydighet = NAVN

Sjekke hva som er av varer i kiosken. Handle inn varer til kiosken (avtale med Storcash) og koordinere bidrag til stevner, legge ut info på facebook (Kake, kioskvarer).  Sørge for at betalingsterminal og vipps er OK. Lage skilt og sette opp kiosken ved stevner eventuelt koordinere hvem som skal gjøre dette – delegere videre.

Får nøkkel.

 • Medlemsblad redaktør – NAVN

Forslag om å etablere et medlemsblad. Redaktør er ansvarlig for å sy sammen til noe som medlemmene kan ha nytte og glede av å lese. Kan være aktiviteter, informasjon fra styret, intervjuer av medlemmer etc.

Får nøkkel.

 • Redaktør jubileumsbok – NAVN

Lage jubileumsbok for 50 års jubileum for klubben.

Får nøkkel.

 • Kursansvarlig – Merethe Nilsen

Lønnet arbeid 200,- pr. time.
Håndtere påmeldinger, spørsmål og svar.

Kursansvarlig oppgaver pr dags dato:
– Avtale med instruktør dato for kurs
– Sende datoer,tekst etc for kurs til webansvarlig
– Be webansvarlig stenge påmelding ved fullt kurs (hadde vi hatt 1 pris ville denne delen forsvunnet)
– Hente ut deltakerliste (gjøre selv/webansvarlig)
– Sende informasjon til instruktør
– Søke Studieforbundet om støtte, sende inn rapport i etterkant av kurs

Får nøkkel i tillegg til lønn.

 • “Vaktmester” – NAVN

Kan være flere personer. Tømme søppel, skifte lyspærer, generelt vedlikehold. Større vedlikeholds ting tas på dugnad om mulig. Melde inn strømmåling hver måned.Ta kontakt med elektrikere/rørleggere etc etter avtale med styret når noe er gått i stykker, for eksempel toalett, flombelysning eller lignende. Samarbeider med dugnadsansvarlig.

Får nøkkel.

 • Vedlikehold av kunstgress – Johnny Aas, Silje Aas

Prepping av kunsgress bør gjøres hver 14.dag/hver måned (ikke ute i vinterhalvåret)

Lønnet arbeid.

 • Materialforvalter – NAVN

Ansvar for å handle inn kontorrekvisita, toalett-artikler, vaskemidler,  lyspærer, urine off og annet. Får tilgang til kort på storcash som også kan handle Nor-Engros.

Får nøkkel.

 • Klippe gress – Kari Ommedal

Ansvar for å klippe gress og vedlikehold, drivstoff etc. til gressklipper.

Får nøkkel.

 • Utstillingstrening – Ket Risa

Prøveordning frem til sommeren 2018.

Får nøkkel.

 • Ansvarlig for Grasrotandelen – NAVN

Følge opp grasrotandelen mtp. rapportering, markedsføre mulighetene og informere styret.

Får dugnadstimer for arbeidet.

 

Hvordan søke?

 1. Skriv en søknad som er adressert til et av utvalgene som nevnt under. I denne søknaden legger du ved dugnadstimene du har opptjent.
 2. Bruk skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon) for å logge dugnadstimene dine.
 3. Send søknad og dugnadskjema på epost, eller legg søknad i postkasse ved klubbens lokaler på Åsen. Sistnevnte vil kreve enda lengre behandlingstid enn via epost.

Søknad sendes til det respektive utvalget du føler tilhørighet til:

Rallylydighetsutvalget, v/leder Bertha Larsen rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget, v/leder Eivind Bredo Fossum – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget, v/leder Else Kristin Svendsen. – else.kristin@lyse.net

Generelle regler for nøkkelinnhaver

Utlån

Det er IKKE tillat å låne ut nøkkelen til andre, men en nøkkel kan derimot benyttes innad i en husholdning.

Ansvar for å låse

Nøkkelinnhaver er ansvarlig for å påse at medlemmer uten nøkkel forlater området samtidig med nøkkelinnhaver, at alle dører inkl. toalettbygget er låst og lys er slukket. Viktig at alle 3 porter sjekkes at er låst!

Trening med andre

Det er ikke tillatt å ta med personer som ikke er medlemmer på trening, disse må i tilfelle betale treningsavgiften. Se regler for bruk av området og hallen.

Fornyelse av nøkkelprivilegium

Frist for å levere dugnadstimer for tidligere år er 15.februar.
Skjema som skal brukes (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon).

Oversikten sendes til ditt respektive utvalg:

Rallylydighetsutvalget, v/leder Kristine Nylund – rallysbk@outlook.com
Agilityutvalget, v/leder Eivind Bredo Fossum – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget, v/leder Else Kristin Svendsen. – else.kristin@lyse.net

Inndragelse av nøkkel

For å kvalifisere til å få utdelt nøkkel, må man oppfylle klubbens nøkkelkriterier. Vurderer utvalget at kriteriene ikke blir oppfylt, blir konsekvensen at nøkkelen inndras.

Nøkkel inndras 10. januar hvis ikke kriteriene for å inneha nøkkel er oppfylt innen da.

Unnlatelse til å levere tilbake nøkkel på forespørsel kan gi utestengelse fra klubben. Ved tapt nøkkel – se tapt nøkkel.

Utdeling

Nøkler deles ut primært to ganger i året, i januar og i juni. Det er opp til utvalget å vurdere hvem som kvalifiserer seg til å få utdelt nøkkel og leder av utvalget har det overordnede ansvar. Avslag skal begrunnes. Skriftlig kommunikasjon er å foretrekke.

Lister over innehavere skal sendes styret umiddelbart og senest ved utgangen av gjeldende måned.

Nøkkeltyper og faste nøkkelinnehavere

Det finnes to typer nøkler

K1 : Passer til alle låser

K2 : Passer til de to små portene, samt toaletter.

K1 tildeles

– Styret i SBK: 1 nøkkel hver

– Kursansvarlig: 3 nøkler til bruk for instruktører

– Leder av utvalgene: 2 nøkler til bruk ved behov innen utvalget

– Fast rengjøringsperson

K2 tildeles

De som får godkjent nøkkelsøknadene hos de respektive utvalgene.

Tapt nøkkel

Mister du nøkkelen, må du betale kr. 500 i erstatning.