Hvordan få nøkkel til området

Siste versjon: 05.09.2017 Gjelder fra og med 01.01.2018

Generell infomasjon

Sør-Rogaland Brukshund klubb har et av de beste treningssentrene for hundeeiere i Norge. Medlemmene og kursdeltakere er heldige som får benytte seg av området. Å ha nøkkel til området er et ekstra privilegium til de medlemmene som jobber for klubben og som bidrar til miljøet. Alt er bygget opp på dugnad og frivillig arbeid, og dette skal vi fortsette med. Det skal lønne seg å jobbe frivillig for klubben, og de som bidrar skal få muligheten til å komme å trene når de selv ønsker, selv utenfor oppsatte treningstider.

Les mer om hvordan å gå frem for å få nøkkel her.

Kriterier for å få innvilget søknad om nøkkel

 1. Du må være betalende medlem av klubben
 2. Du må følge klubbens bruksreglement
 3. Du betaler 1000 kr i treningsavgift pr år
 4. Du må ha vært medlem i klubben i minst 1 år
 5. Du må jobbe minst 30 dugnadstimer ila kalenderåret året før, dugnadstimer telles slik:
  1. Klargjøring til ag/lp/rallystevne: 2 timer
  2. Arrangering av kurs (ikke instruktør, men innhente ekstern instruktør, ta imot påmeldinger etc): 5 timer
  3. Dommeransvarlig pr stevne/konkurranse: 2 timer (per stevnedag)
   1. Gjelder for henting og bringing av dommer, mer dugnadstimer opparbeides ved å for eksempel også huse dommere eller ordne med kost og losji på annen måte
  4. Hjelpe til på stevnedager der du selv deltar: 2 timer (per stevnedag)
   1. Stevner man deltar på selv må man hjelpe til på, spesielle unntak kan gis av utvalgene
  5. Heldagshjelper på stevne der du ikke deltar selv: 5 timer (per dag)
  6. Sekretær/data-ansvarlig på konkurranser, 5 timer per stevnedag
  7. Vaktordning ila året: 1 timer per vakt (gjelder for de sportene som har vakt). Vaktordningen er ikke valgfri med mindre særegne grunner taler for det.
  8. Oppsatte dugnader: her telles de timene du loggfører at du er tilstede og jobber
  9. Annet arbeid gitt av utvalgene/styret som for eksempel webansvarlig, dugnadsansvarlig, premieansvarlig og lignende tas etter ytelse utover timeantallet over. Medlemmer som yter ekstra utover dette kan forvente å få tildelt nøkkel for tilsvarende arbeidsmengde uten å måtte oppfylle alle kravene over. Krav 1-4 er dog absolutte og skal oppfylles.

Hvordan søke?

 1. Skriv en søknad som er adressert til et av utvalgene som nevnt under. I denne søknaden beskriver du på hvilken måte du har oppfylt kriteriene, samt en liten egenærklæring på hvorfor du skal bli tildelt nøkkel.
 2. Bruk skjemaet (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon) for å logge dugnadstimene dine.
 3. Send søknad, med vedlegg, elektronisk på mail-adressene under, eller legg søknad i postkasse ved klubbens lokaler på Åsen. Sistnevnte vil kreve enda lengre behandlingstid enn den elektroniske måten.

Søknad sendes til det respektive utvalget du føler tilhørighet til:

Rallylydighetsutvalget, v/leder Bertha Larsen rallysbk@outlook.com

Agilityutvalget, v/leder Eivind Bredo Fossum – sbkagility@gmail.com

Lydighetsutvalget, v/leder Else Kristin Svendsen. – else.kristin@lyse.net

Generelle regler for nøkkelinnhaver

Utlån

Det er IKKE tillat å låne ut nøkkelen til andre, men en nøkkel kan derimot benyttes innad i en husholdning.

Ansvar for å låse

Nøkkelinnhaver er ansvarlig for å påse at medlemmer uten nøkkel forlater området samtidig med nøkkelinnhaver, at alle dører inkl. toalettbygget er låst og lys er slukket. Viktig at alle 3 porter sjekkes at er låst!

Trening med andre

Det er ikke tillatt å ta med personer som ikke er medlemmer på trening, disse må i tilfelle betale treningsavgiften. Se regler for bruk av området og hallen.

Fornyelse av nøkkelprivilegium

Innen desember hvert år skal nøkkelinnhaver sende inn en oversikt over arbeid gjort for klubben ila året for å beholde nøkkelen til neste år. Skjema som skal brukes (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon).

Oversikten sendes til ditt respektive utvalg:

Rallylydighetsutvalget, v/leder Kristine Nylund – rallysbk@outlook.com 

Agilityutvalget, v/leder Eivind Bredo Fossum – sbkagility@gmail.com

Lydighetsutvalget, v/leder Else Kristin Svendsen. – else.kristin@lyse.net

Inndragelse av nøkkel

For å kvalifisere til å få utdelt nøkkel, må man oppfylle klubbens nøkkelkriterier. Vurderer utvalget at kriteriene ikke blir oppfylt, blir konsekvensen at nøkkelen inndras.

Nøkkel inndras 10. januar hvis ikke kriteriene for å inneha nøkkel er oppfylt innen da.

Unnlatelse til å levere tilbake nøkkel på forespørsel kan gi utestengelse fra klubben. Ved tapt nøkkel – se tapt nøkkel.

Utdeling

Nøkler deles ut primært to ganger i året, i januar og i juni. Det er opp til utvalget å vurdere hvem som kvalifiserer seg til å få utdelt nøkkel og leder av utvalget har det overordnede ansvar. Avslag skal begrunnes. Skriftlig kommunikasjon er å foretrekke.

Lister over innehavere skal sendes styret umiddelbart og senest ved utgangen av gjeldende måned.

Nøkkeltyper og faste nøkkelinnehavere

Det finnes to typer nøkler

K1 : Passer til alle låser

K2 : Passer til de to små portene, samt toaletter.

K1 tildeles

– Styret i SBK: 1 nøkkel hver

– Kursansvarlig: 3 nøkler til bruk for instruktører

– Leder av utvalgene: 2 nøkler til bruk ved behov innen utvalget

– Fast rengjøringsperson

K2 tildeles

De som får godkjent nøkkelsøknadene hos de respektive utvalgene.

Tapt nøkkel

Mister du nøkkelen, må du betale kr. 500 i erstatning.

Skjema til føring av dugnadstimer (last ned PDF-versjon eller Excel-versjon).