Nøkkel til banen

KRITERIER FOR Å SØKE OM NØKKEL

– Du må være betalende medlem av klubben

– Du må følge klubbens bruksreglement

– Du betaler 1000 kr i treningsavgift pr år

– Du må ha vært aktiv i klubben minst 1 år før du kan søke

– Du må hjelpe til på minst 2 dugnader og 2 stevner/utstillinger årlig som avholdes i klubbens regi
(Stevner man selv deltar på forventes det at man stiller som frivillig på).

– Du må delta på trenings-vaktordninger og/eller holde organiserte treninger/stille som hjelpeinstruktør/instruktør på kurs ved behov.

– Du kan ikke ta med deg personer som ikke har betalt treningsavgiften til trening på området utenfor oppsatte treningstider.

– Dersom du ikke deltar på dugnader eller vaktordninger, inndras nøkkelen.

-Mister du nøkkelen, eller ikke leverer denne tilbake når den kreves returnert, må du betale
kr. 500 i erstatning.

OPPFYLLER DU KRITERIENE, KAN DU SØKE PÅ FØLGENDE VIS:

1) Skriv en søknad som er adressert til et av utvalgene som nevnt under. I denne søknaden beskriver du på hvilken måte du har oppfylt kriteriene, samt en liten egenærklæring på hvorfor du skal bli tildelt nøkkel.

2) Legg ved ferdigutfylt nøkkelskjema som du kan laste ned her: NØKKELSKJEMA SBK

3) Send søknad, med vedlegg, elektronisk på mail-adressene under, eller legg søknad i postkasse ved klubbens lokaler på Åsen. Sistnevnte vil kreve enda lengre behandlingstid enn den elektroniske måten.

– Søknad sendes til det respektive utvalget du føler tilhørighet til:

Rallylydighetsutvalget, v/leder Kristine Nylund – ratz1000@hotmail.com
Agilityutvalget, v/leder Eivind Bredo Fossum – sbkagility@gmail.com
Lydighetsutvalget, v/leder Else Kristin Svendsen. – else.kristin@lyse.net

GENERELLE REGLER FOR NØKKELINNHAVER

Utlån
Det er IKKE tillat å låne ut nøkkelen til andre, men en nøkkel kan derimot benyttes innad i en husholdning

Ansvar for å låse
Nøkkel innhaver er ansvarlig for å påse at medlemmer uten nøkkel forlater området samtidig med nøkkel innhaver, at alle dører inkl. toalettbygget er låst og lys er slukket. Viktig at alle 3 porter sjekkes at er låst!

Inndragelse av nøkkel
For å kvalifisere til å få utdelt nøkkel, må man fylle klubbens nøkkelkriterier. Vurderer utvalget at kriteriene ikke blir oppfylt, kan konsekvensen bli at nøkkelen inndras. Vedkommende vil da motta en advarsel, med anledning til å rette opp sin innsats innen neste nøkkelgjennomgang.

Utdeling
Nøkler deles ut primært to ganger i året, i begynnelsen av januar og juni. Utvalgene kan ved behov dele ut nøkler utenom disse tidene. Det er opp til utvalget å vurdere hvem som kvalifiserer seg til å få utdelt nøkkel og leder av utvalget har det overordnede ansvar. Avslag skal begrunnes. Det vil også i denne anledning gjøres en vurdering av de eksisterende nøkkelinnehaverne og hvorvidt de overholder kriteriene. Lister over innehavere skal sendes styret umiddelbart og senest ved utgangen av gjeldende måned.

Nøkkeltyper og faste nøkkelinnehavere
Det finnes to typer nøkler
K1 : Passer til alle låser
K2 : Passer til de to små portene, samt toaletter.

K1 tildeles:
– Styret i SBK: 1 nøkkel hver
– Kursansvarlig: 3 nøkler til bruk for instruktører
– Leder av utvalgene: 2 nøkler til bruk ved behov innen utvalget
– Fast rengjøringsperson

K2 nøkkel tildeles:
– Alle som kvalifiserer til å inneha ”treningsnøkkel»